Platená politická reklama vo FIT Family RADIO 

Prostredníctvom  FIT Family RADIO môžete cielene osloviť poslucháčov - voličov presne vo vašom regióne. V zmysle zákona č. 181/2014 Z.z. – Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, vydáva BB FM RÁDIO nasledovné pravidlá k vysielaniu politickej propagácie – Voľby do Národnej rady SR 2023.

  1. FIT Family RADIO si vyhradzuje pre kandidujúcu politickú stranu, alebo pre kandidujúcu politickú koalíciu vysielací čas na vysielanie politickej propagácie v rozsahu maximálne 30 minút vysielacieho času, spolu súhrnne však najviac 10 hodín vysielacieho času na všetky kandidujúce politické strany alebo koalície.
  2. Politickú propagáciu k  Voľbám 2023 je možné vysielať len v období začínajúcom 21 dní predo dňom konania volieb so zohľadnením 48 hodinového moratória. Vysielanie politickej propagácie je možné zrealizovať výhradne od 9.9.2023 do 27.9.2023.
  3. Všetkým kandidujúcim politickým stranám alebo koalíciám, ktoré požiadajú o vysielanie politickej propagácie k Voľbám 2023 v rámci FIT Family RÁDIA, budú poskytnuté rovnaké cenové a platobné podmienky.
  4. Na ceny uvedené v cenníku sa nevzťahujú zľavy a FIT Family RADIA si vyžaduje platbu vopred.
  5. Nárok na vysielací čas na politickú propagáciu si kandidujúce subjekty uplatňujú písomnou formou, a to najneskôr 5 dní pred začiatkom vysielania volebnej kampane, t.j. najneskôr 4.9.2023. Ak kandidujúca strana alebo koalícia neprejaví záujem o politickú propagáciu do uvedeného termínu, tak strane alebo koalícii nárok na politickú propagáciu k  Voľbám 2023 vo vyhradenom vysielacom čase zaniká.
  6. Vyhradený vysielací čas na politickú propagáciu bude najneskôr do 3. dňa pred začiatkom volebnej kampane rozdelený rovnomerne medzi kandidujúce subjekty, ktoré si písomne uplatnili nárok na politickú propagáciu vo vyhradenom vysielacom čase. Kandidujúcim subjektom bude následne písomne oznámený časový rozsah politickej propagácie, na ktorý majú nárok.
  7. Všetky reklamné bloky určené pre vysielanie politickej reklamy budú označené ako platená politická propagácia.
  8. Vo vysielanej politickej propagácii dlhšej ako 30“ je potrebné uviesť údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie ak ide o právnickú osobu. V prípade politickej propagácie v rozhlasovom vysielaní, ktorá je kratšia ako 30 sekúnd, postačí uviesť len údaj o objednávateľovi v rozsahu meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu alebo názov, ak ide o právnickú osobu.
  9. Za obsah politickej propagácie zodpovedá výhradne objednávateľ.
  10. Požiadavku na vysielací priestor k Voľbám do Národnej rady 2023 môže kandidujúca strana alebo koalícia poslať na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zásada reklamného spotu 

Dĺžka rozhlasového spotu je striktne 30 sekúnd. Výrobu rozhlasového spotu zabezpečuje dodávateľ služby / po odsúhlasení textu objednávateľom/, ak sa nedohodli  inak.  Jeden rozhlasový spot je nasadený pre celú objednanú kampaň.  FIT Family RADIO si vyhradzuje právo neodvysielať rozhlasový spot, ktorý je v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, dobrými mravmi, alebo je nevyhovujúci po technickej stránke.

Cena za reklamný spot

Pre všetky kandidujúce subjekty platia rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky, a to 5,- € za sekundu vysielanej reklamy výlučne formou rozhlasového spotu odvysielaného vo vyhradenom priestore. Kandidát (strana, hnutie) uhrádza kampaň formou zálohovej faktúry. Bez uhradenej zálohovej faktúry nebude kampaň spustená.

Ako sa kampaň objednáva a kedy najskôr ju môžeme vysielať?

Objednávka sa zasiela elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , alebo prostredníctvom písomnej objednávky najneskôr do 4. septembra 2023. Po tomto dátume nárok na politickú propagáciu zaniká.
FIT Family RADIO  6. septembra 2023  jednotlivým kandidujúcim subjektom oznámi maximálny možný objem reklamy, ktorý je možné zakúpiť. Platenú politickú reklamu bude FIT Family RADIO  vysielať od 9.9.2023 od 0.00 h do 27.9.2023 do 23.59 h., teda do začiatku moratória.