Všeobecné obchodné podmienky vysielania reklamy v FIT FAMILY RÁDIO (ďalej len VOP) platné od 1.1.2017

 

  1. FIT FAMILY RÁDIO

Každá Zmluva o odvysielaní reklamy je uzatváraná medzi zhotoviteľom (FIT MEDIA PRODUCTION ktorého vlastníkom je IGOMAR SK, s.r.o.) a objednávateľom (fyzická alebo právnická osoba) ako obchodná zmluva o poskytnutí časti vysielacieho času v programe FIT FAMILY RADIO vysielajúceho cez internet. Tieto VOP sú určené a tvoria súčasť zmluvného vzťahu medzi FIT MEDIA PRODUCTION a objednávateľom, založeným objednávkou alebo zmluvou o zabezpečení výroby a vysielaní reklamných spotov a iných reklamných produktov, podľa § 269 odst.2 obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Zmluvné strany svojim podpisom na zmluve konštatujú a činia nesporným, že považujú tieto zmluvné podmienky za obojstranne záväzné.

  1. Prijatie objednávky / Zmluvy

Odvysielanie či výroba reklamného spotu alebo iného reklamného produktu je možné len na základe zmluvy alebo objednávky reklamnej kampane, ktorá sa stáva záväznou po potvrdení zo strany FIT MEDIA PRODUCTION. Objednávku a jej potvrdenie je možné vykonať písomne prostredníctvom pošty, či e-mailu. V prípade uzavretia písomnej zmluvy sa režim medzi zmluvnými stranami riadi zmluvou a VOP. Objednávku je možné zadať prostredníctvom eshopu- elektronizovaného nákupu mediálneho času. Potvrdenie objednávky sa vykoná doručením potvrdzovacie emailu. Kupujúci pred objednávkou musí súhlasiť s týmito VOP.

     3. Náležitosti objednávky

3.1.Objednávka musí obsahovať označenie objednávateľa požadujúceho zverejnenie reklamy vrátane jeho IČO, určenie ceny a obsahu výrobku či služieb, ktoré budú FIT MEDIA PRODUCTION realizované. Ak objednávka nebude FIT MEDIA PRODUCTION považovaná za úplnú či dostatočne určitú, je FIT MEDIA PRODUCTION oprávnené jednostranným úkonom vo vzťahu k objednávateľovi túto objednávku odmietnuť, prípadne vyzvať objednávateľa k spresneniu.

3.2.Objednávka musí byť doručená FIT MEDIA PRODUCTION najneskôr v určenom predstihu minimálne 7 pracovných dní pred prvým plánovaným vysielaním v FIT FAMLY RADIO . Objednávka môže byť zo strany FIT MEDIA PRODUCTION odmietnutá v prípade zmluvnej exkluzivity s iným klientom, pokiaľ bude v rozpore so záujmami FIT MEDIA PRODUCTION , lebo bude naplnený maximálny podiel reklamy vo vysielaní. Prípadná zmena objednávky pred jej zmluvným potvrdením musí byť vykonaná písomne.

3.3. FIT MEDIA PRODUCTION si vyhradzuje právo vystaviť ostrú faktúru (daňový doklad) ešte pred spustením kampane, pričom dátum dodania bude deň prijatia objednávky. Kupujúci vyjadruje súhlas s úhradou vopred, resp. v splatnosti danej faktúry.

 

  1. Reklamné vysielanie

Objednávateľ momentom potvrdenia objednávky nesie zodpovednosť za obchodný dopad a obsahovú náplň reklamného vysielania a FIT MEDIA PRODUCTION týmto momentom nezodpovedá za prípadné uplatnené nároky zo strany tretích osôb, a to najmä nárokov v spojení s ustanovením o nekalej súťaži, autorskom práve a rozhlasovom vysielaní.

         5.    Reklamný spot

5.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť FIT MEDIA PRODUCTION v určenom predstihu minimálne 1 pracovný deň pred prvým vysielaním reklamný spot s úplnou informačnou hodnotou, ktorého obsah a spôsob preverenia je v súlade s právnymi normami SR, normami rozhlasového vysielania a súvisiacich predpisov, a to e-mailom v súboroch MP3, alebo na nosiči CD,DVD alebo USB flash card a to vrátane údajov o autorovi a použitých dielach (tzv. produkčný list spotu pre potreby SOZA).

5.2. Ak objednávateľ neposkytne FIT MEDIA PRODUCTION reklamný spot v súlade s čl.5.1. v stanovenej lehote, je oprávnená FIT MEDIA PRODUCTION zaistiť objednávateľovi výrobu reklamného spotu na náklady objednávateľa. Výroba musí byť objednávateľom objednaná najmenej v určenom predstihu 7 dní pred prvým vysielaním reklamného spotu. Kratší termín pri výrobe spotu je možné dohodnúť jedine samostatnou písomnou dohodou zmluvných strán, a to spravidla za príplatok vo výške až 100% ceny výroby spotu ,keď výšku tohto príplatku určuje FIT MEDIA PRODUCTION.

5.3. Reklamné spoty sú vysielané v súlade s platným cenníkom reklamného vysielania FIT FAMILY RÁDIO. Najkratšia dĺžka spotu vyjadrená v sekundách je 5s, najdlhšia dĺžka 60s. Najkratšia dĺžka sponzorského odkazu je 2 sekundy a najdlhší 7 s. Objednávateľovi je účtovaná skutočná dĺžka spotu zaokrúhlená na celé sekundy.

5.4. Prirážky za presné umiestnenie je možné fakturovať len podľa aktuálneho cenníka .

     6.   Vysielanie reklamnej kampane

6.1. FIT MEDIA PRODUCTION sa zaväzuje dodržiavať potvrdenú objednávku, či zmluvou dohodnuté reklamné časy ako výhradný vlastník celého reklamného času FIT FAMILY RÁDIA. FIT MEDIA PRODUCTION sa súčasne zaväzuje prevádzať optimalizáciu zaradenia reklamných spot do reklamných blokov v rámci jednotlivých časových pásiem (konkurenčné produkty ,obsadenosť reklamných blokov ap.)

6.2. Na žiadosť objednávateľa FIT MEDIA PRODUCTION vystaví potvrdenie o priebehu kampane a vysielania s tým , že o toto je povinný objednávateľ požiadať najneskôr do 30-tich dní od dňa ukončenia vysielania kampane.

6.3. V prípade, že si objednávateľ nevyžiada potvrdenie o priebehu kampane v lehote podľa čl. 6 odst.6.2.,majú obe zmluvné strany za to, že všetky vysielania uskutočnené na základe objednávky/zmluvy prebehlo riadne, bez chýb a celkom v súlade s objednávkou či uzatvorenou zmluvou a činia medzi sebou nesporným, že dohodnuté plnenie podľa objednávky /zmluvy bolo FIT FAMILY RÁDIOM uskutočnené .

6.4. FIT MEDIA PRODUCTION si vyhradzuje právo a nerealizovať potvrdenie vysielania v prípadoch vyššej moci, prevádzkovo tiesňovej situácie, technickej chyby, alebo z dôvodu mimoriadnej programovej aktuálnosti. V týchto prípadoch vysielanie uskutočnené na základe dohody zmluvných strán v náhradnom termíne alebo čiastka za neodvysielanú reláciu nebude fakturovaná. Nároky objednávateľa na náhradu škody v týchto prípadoch sú vylúčené.

   7. Cena a fakturácia

7.1. Ceny sa určujú podľa aktuálneho cenníka FIT FAMILY RÁDIA a neobsahujú DPH.

7.2. V prípadne zmeny cenníka reklamného vysielania FIT FAMILY RÁDIA sa cena riadi cenníkom platným deň písomného doručenia objednávky reklamného vysielania či výroby spotu.

7.3. Úhrady sú prevádzané na základe faktúr. Daňový doklad- faktúru obdrží objednávateľ spravidla 15 dní pred začatím reklamného vysielania. Za úhradu sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet FIT MEDIA PRODUCTION , alebo vykonaním online platby z FIT MEDIA PRODUCTION.

7.4. Splatnosť faktúr je 7 dní od dátumu vystavenia faktúry s tým že pre prípad oneskorenia úhrady si zmluvné strany dojednávajú zmluvný úrok 10% ročne (0,05% denne) z dlžnej čiastky.

7.5. V prípade vzniku   oneskorenia pri platbe faktúr je FIT MEDIA PRODUCTION oprávnené účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu a to až do 1,5 násobku hodnoty neodvysielaného stornovaného reklamného času, minimálne však 200,-Eur. FIT MEDIA PRODUCTION je oprávnené prerušiť poskytovanie reklamných služieb objednávateľovi a objednávateľ je pritom bez nároku na náhradu možnej škody a ďalších nákladov, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku tohto prerušenia . Zmluvná pokuta je splatná do 14-teho dňa od vyúčtovania FIT MEDIA PRODUCTION. Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo na náhradu škody. V prípade vopred ohláseného odstúpenia od zmluvy sa účtuje jednotná pokuta 200,-Eur, ktorá zároveň obsahuje náklady na zrušenie naprogramovaných reklamných blokov. V prípade neskoršieho uhradenia a žiadosti o pokračovanie plnenia zmluvy, FIT MEDIA PRODUCTION účtuje poplatok za opätovné spustenie 50,-Eur.

7.6. V prípade vzniku oneskorenia úhrady faktúry o viac ako 15 dni FIT MEDIA PRODUCTION zašle objednávateľovi automatickú upomienku, poštou , na korešpondenčnú adresu objednávateľa. V prípade zaslania poštovej upomienky má právo FIT MEDIA PRODUCTION fakturovať poplatok za upomienku 5,-Eur.

8. Agentúrne provízie

Reklamným agentúram a sprostredkovateľom prináleží provízia vo výške 30% z kontrahovanej čiastky (po odpočítaní eventuálnych zliav a rabatov či pripočítaní prirážok) , alebo provízia stanovená zmluvou uzatvorenou medzi FIT MEDIA PRODUCTION a sprostredkovateľom.

9. Stornovacie podmienky

Storno objednávky vysielania, resp. odstúpenie od už uzatvorenej zmluvy je možné vykonať iba písomne, najneskôr v určenom predstihu (viď. Tabuľka ) pred prvým vysielaním reklamy. Objednávateľ je povinný uhradiť FIT MEDIA PRODUCTION stanovené storno poplatky (viď. Tabuľka ) podľa typu zmluvy a to v lehote 14 dní od dńa vyúčtovania storna zo strany FIT MEDIA PRODUCTION .

Typ Zmluvy

Platba

Storno zmluvy

Objemová zmluva

Podľa vysielania

nad 7 dní - 0 % , inak 50 %

Štandardná zmluva

Podľa zmluvy

nad 7 dní - 0 % , inak 50 %

 

 

 

10. Ochrana informácií a autorské práva

Zmluvné strany sa (objednávateľ resp. reklamná agentúra a FIT MEDIA PODUCTION) sa zaručujú nešíriť pri informácie získané pri vzájomnej spolupráci, ktoré by mohli poškodiť druhú stranu alebo priniesť inej osobe neoprávnený prospech . FIT MEDIA PRODUCTION si vyhradzuje autorské práva k všetkým svojim produktom vyrábaných (spoty, reklamné rozhovory, sponzoring a pod). Vysielanie je obmedzené len pre FIT MEDIA PRODUCITION vo vysielaní FIT FAMILY RÁDIA . Pre vysielanie v inom médiu je potrebné odkúpenie autorských práv pre vysielanie v iných médiách za paušálny poplatok 170,-Eur.

11. Doručovanie

Každá písomnosť zaslaná FIT MEDIA PRODUCTION objednávateľovi na adresu sídla objednávateľa podľa zmluvy je považovaná za doručenú momentom jej prevzatia, v prípade uloženia zásielky na pošte, momentom uplynutia úložnej doby a v prípade vrátenia písomnosti späť FIT MEDIA PRODUCTION z akéhokoľvek dôvodu, momentom, kedy sa vráti písomnosť ako nedoručená do dispozície FIT MEDIA PRODUCTION.

12. Riešenie sporov

Všetky spory sa riešia podľa sa riešia podľa : Obchodný zákonník a Občiansky zákonník.

13. Odlišné dohody

Všetky dohody a dojednania ,ktoré sa líšia od týchto podmienok, je možné dohodnúť len písomnou formou.

 

V Haliči , dňa 2.1.2017                          

 

........................................................................                     .............................................................

FIT MEDIA PRODUCTION / IGOMAR SK s.r.o.                                    objednávateľ

Marek Láska, konateľ / Iveta Láska, konateľ